آموزشهای دانش و مهارت افزایی مدرسان کیش ایر

WhatsApp Image 2021-03-21 at 13.01.27

.

.

.

در راستای افزایش مهارتهای مرتبط با آموزش زبان انگلیسی به زبان آموزان و ارتقای دانش زبانی مدرسان شاغل در مجموعه کیش ایر بابل، از هفته اول فروردین ۱۴۰۰ دو دوره مجزا یکی به منظور ارتقای مهارتهای چهارگانه Listening, Speaking, Reading و Writing با آموزش خانم کتی جکز و دومی کارگاههای طولانی مدت به منظور افزایش دانش زبانی Words, Speaking Skills, Writing Skills و Grammar با نظارت و هدایت مدیر آموزش موسسه برگزار می شود.