اساتید

line

 

 

آقای محمدحسین حدادی،

مدیر مؤسسه 

مدرس دپارتمان زبان انگلیسی بزرگسال و IELTS،

کارشناس جذب مدرس و نظارت و ارزیابی

لیسانس زبان انگلیسی،

۲۹ سال سابقه تدریس زبان انگلیسی،  مدیریت آموزشی

      و جذب مدرس

ایمیل: mh.haddadi@kish-air.com

 

 خانم شهره ستایش،

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی،

مدرس و کارشناس گروه زبان انگلیسی کودک، نوجوان و بزرگسال   

۸ سال سابقه تدریس زبان انگلیسی،

سابقه تدریس در کیش ایر: از ۱۳۹۸

ایمیل: sh.setayesh@kish-air.com

 

آقای آرین حدادی،

مدرس دپارتمان زبان انگلیسی بزرگسال،

دانش آموخته مهندسی کامپیوتر،

 سابقه تدریس در کیش ایر: از سال ۱۳۹۶

ایمیل: a.haddadi@kish-air.com

آقای یوسف یداللهی، 

مدرس دپارتمان زبان انگلیسی بزرگسال،

کارشناسی ارشد جامعه شناسی،

سابقه تدریس در کیش ایر: از سال ۱۳۹۹

ایمیل: y.yadollahi@kish-air.com

 خانم حدیثه صادقی مرزوئی،

مدرس دپارتمان زبان انگلیسی کودک و نوجوان،

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی،

سابقه تدریس در کیش ایر: از سال ۱۳۹۹

ایمیل: h.sadeghi@kish-air.com

 خانم مژگان شیر محمدی،

کارشناسی روانشناسی،

مدرس گروه زبان انگلیسی کودک و نوجوان،   

سابقه تدریس در کیش ایر: از ۱۳۹۹

ایمیل: m.shirmohamadi@kish-air.com