اخبار و مقالات

مصاحبه با مدیر موسسه ویدئو

آشنای با موسسه فرهنگی آموزشی کیش ایر

نماینده موسسه آموزش زبانهای خارجی کیش ایر

بخش اول مصاحبه:
معرفی موسسه کیش ایر و قدمت آن در آمورش زبانهای خارجی

مصاحبه با مدیر موسسه ویدئو

آشنای با موسسه فرهنگی آموزشی کیش ایر

بخش دوم مصاحبه:
معرفی فعالیتهای آموزشی موسسه کیش ایر

مصاحبه با مدیر موسسه ویدئو

آشنای با موسسه فرهنگی آموزشی کیش ایر

بخش سوم مصاحبه:
معرفی دپارتمان های موسسه کیش ایر

مصاحبه با مدیر موسسه ویدئو

آشنای با موسسه فرهنگی آموزشی کیش ایر

بخش چهارم مصاحبه:
جذب و آموزش مدرس در موسسه کیش ایر

مصاحبه با مدیر موسسه ویدئو

آشنای با موسسه فرهنگی آموزشی کیش ایر

بخش پنجم مصاحبه:
الزام تغییر کلاسهای حضوری به کلاسهای آنلاین

مصاحبه با مدیر موسسه ویدئو

آشنای با موسسه فرهنگی آموزشی کیش ایر

بخش ششم مصاحبه:
برنامه های آینده موسسه