مصاحبه با مدیر موسسه

Screenshot_20200628-153011_Video Player

برای آشنایی با موسسه فرهنگی آموزشی صبا و دامنه فعالیتهای آن در زمینه آموزش زبان های خارجی، یک سلسله مصاحبه تصویری با مدیر موسسه انجام شده است که در بخش اخبار و مقالات قابل دسترسی است.