کودکان

a8eb9d7c6aaa3673c8551993d823d11f

کودکان:

امروزه آموزش زبانهاي خارجي به کودکان از طريق نظام آموزش وپرورش و موسسات خصوصي آموزش زبان صورت مي گيرد.لذا به منظور بهبود استانداردهاي ملي در استفاده از زبان هاي خارجي ، تلاش مراکز آموزشي در راستاي کاهش سن آموزش زبان در کودکان مي باشد و همچنين والدين نيز علاقه مندند که کودکان از سنين ۶ سالگي و بالاتر به يادگيري زبان بپردازند.

در واقع متون درسي موجود در مدارس و روش هاي تدريس کنوني پاسخگوي نيازهاي کودکان و همچنين انتظارات خانواده ها و والدين نمي باشد. زيرا پياده سازي آموزش زبان و الگوهاي يادگيري و ترفندهاي ايجاد انگيزه در کودکان و نوجوانان تا کنون به عنوان محور اصلي آموزش در نظر گرفته نشده است . لذا فراهم سازي سيلابس آموزشي که بتواند نيازهاي يادگيري و انگيزشي در کودکان را برآورده سازد، ضروري مي باشد.

سيلابس آموزشي ارائه شده از طرف موسسه آموزشي کيش اير با رويکرد استفاده از زبان براي برقراري ارتباط با ديگران ، تحليل مهارت هاي زبان آموزي در کودکان، مهارت هاي فرا زباني و تقويت توانايي Discourse ، تقويت مهارت هاي فراشناختي، مفهوم يابي ،ارتباط يابي بين واژگان و مفاهيم ، رويکرد فراگير محوري، استراتژي هاي زبان آموزي در کودکان، يادگيري از طريق بازي ، سرگرمي و يادگيري از طريق داستان و سناريو توانسته است کمبودها و نواقص موجود را جبران نمايد و گامي موثر در جهت فراگيري سريع زبان دوم در کودکان و نوجوانان بردارد.

 

 

کودکان بالاي ۷ سال در دوره هاي Family and Friends و First Friends قرار مي گيرند. در نهايت کودکان اشتياق و کنجکاوي در کشف دنياي اطراف خود را در يادگيري زبان دوم نيز پرورش مي دهند لذا تمام افرادي که در جهت رشد پرورش فکري کودکان و نوجوانان مشغول به کار هستند مي بايست به اين امر مهم واقف باشند.

 

سيستم آموزشي First Friends & Family and Friends    ويژه زبان آموزان دوره ابتدايي از ۷ سال تا ۱۳سال، شامل ۲۵ ترم از

First Friend 1  تا  Family and Friends 6   مي باشد.